W Login ลงทะเบียน

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of service)

ในการเข้าใช้บริการ Wappey แสดงว่าคุณได้อ่าน เงื่อนไขการใช้บริการ ต่อไปนี้เป็นที่เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดดังนี้

  1. WAPPEY ให้บริการฟรี แต่ไม่รวมถึงการส่ง SMS ต่างๆ ระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน

  2. ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นเอง โดยไม่เขียน หรือโพส ข้อความหรือรูปภาพ ที่หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ก่อให้เกิดความรำคาญ ละเมิดลิขสิทธิ์หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น อย่างเด็ดขาด

  3. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ลบข้อความ รูปภาพ งดการเผยแพร่ ตลอดจนระงับบริการ กับผู้ใช้บริการบางรายที่กระทำ รบกวนหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  4. หากผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการนั้นหากผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดของผู้ใช้เอง

  5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือปรับเงื่อนไขการให้บริการตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า